Material didàctic per a control temporal

null

FITXA: QUIN DIA ÉS AVUI?

L’activitat d’aquesta fitxa té com a fi treballar el control temporal. L’alumne ha de marcar l’estació de l’any que correspongui, escriure o ressenyar el dia de la setmana, el seu nombre, mes i any. Dóna la possibilitat que es treballi el temps climatològic d’aquest dia. Igualment s’assenyala l’estat anímic de l’alumne que millor li representa en aquell moment.

FITXA: QUÈ HAS FET AVUI?

L’activitat d’aquesta fitxa té com a fi treballar el control temporal. L’alumne ha de completar els buits amb el dia de la setmana, el seu nombre, mes i any. Igualment assenyala l’estat anímic que millor li representa en aquell moment. Al final pot escriure en frases senzilles les activitats d’aquest dia.

FITXA: QUIN DIA ÉS AVUI?

L’activitat d’aquesta fitxa té com a fi treballar el control temporal. Es demana a l’alumne que relacioni una data amb el dia d’ahir, abans d’ahir….matí i demà passat. La dificultat va creixent per fitxes. Es facilita suport amb colors.

RELLOTGE

Es presenta fitxes on es treballa el maneig del rellotge analògic. En les primeres fitxes es treballa el concepte hora. A continuació s’aborda els minuts i finalment la combinació d’ambdues.