Conocimiento del Medio

null

FITXES: ÉSSERS VIUS

A les fitxes es presenten les funcions vitals principals dels animals (nutrició, relació i reproducció). De cadascuna de les funcions s’exposa la seva definició, amb suport visual, i tot seguit activitats.