1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR

Denominació Social: ADIMIR
Domicili Social: C/ CRISANTEMS, S/N – 08110 MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)
NIF: G62207444
E-mail: adimir@adimir.org
Nom de domini: www.adimir.org

2. PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) la seva normativa de desplegament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, ADIMIR en compliment del que disposa l’art. 5 i 6 de la LOPD, informa tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran incorporats en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Els usuaris, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part d’ADIMIR amb les següents finalitats:
1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials, sempre que s’hagi autoritzat prèviament per mitjà de la marcació de la casella d’autorització en el formulari web. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts per, ADIMIR així com per part dels col•laboradors o partners amb els que aquest hagués aconseguit algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part d’ADIMIR i seran de productes i serveis relacionats amb el sector d’ADIMIR
2. Realitzar estudis estadístics.
3. Tramitar encàrrecs, sol•licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari en ADIMIR
ADIMIR informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que es realitzés algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol•licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.
Per mitjà de l’ompliment i enviament dels corresponents formularis d’aquesta web, l’Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part d’ADIMIR. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta web, dades de caràcter personal titularitat de terceres persones haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.
Totes les dades sol•licitades a través d’ADIMIR són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En el cas que no siguin facilitades totes les dades, ADIMIR no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.
ADIMIR garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel•lació, informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remetent una sol•licitud expressa, junt amb una còpia del seu DNI, a través dels següents mitjans:
1. E-Mail: adimir@adimir.org
2. Correu Postal: C/ CRISANTEMS, S/N – 08110 MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)
3. De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: adimir@adimir.org.
De la mateixa manera, ADIMIR ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessària per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracta, així com per a evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

3. SEGURETAT

ADIMIR utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.
3. AUTORITZACIÓ DE PUBLICACIONS
Per mitjà del present Avís Legal, l’Usuari, autor del material didàctic, autoritza a ADIMIR, sempre que hagi prestat el seu consentiment, la utilització del material didàctic que ens ha remès a través del formulari de la web, per a la publicació i divulgació en la pàgina www.adimir.org.
Amb aquesta autorització, l’usuari, cedeix els drets a ADIMIR per a les finalitats indicades, sense perjudici que els drets s’atorguin de manera exclusiva a ADIMIR.
En conseqüència, l’usuari podrà revocar la seva autorització enviant un escrit al correu electrònic: adimir@adimir.org.

.
4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL•LECTUAL
Aquesta web és propietat d’ADIMIR. Els drets de Propietat Intel•lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperenllaços”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada d’ADIMIR, són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que expressament s’especifiqui una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servici oferits i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per ADIMIR, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel•lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat d’ADIMIR l’ús que l’usuari pugui dur a terme respecte d’això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense l’autorització prèvia per escrit d’ADIMIR.

Els continguts subministrats per ADIMIR estan subjectes als drets de propietat intel•lectual i industrial i són titularitat exclusiva d’ADIMIR o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Per mitjà de l’adquisició d’un producte o servei, ADIMIR no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se ADIMIR tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones dites contingudes.

La propietat intel•lectual s’estén, a més del contingut inclòs en ADIMIR, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzat per a la seva programació.

ADIMIR ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la xarxa de fonts considerades com a fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per a assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, ADIMIR no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar-se en ella com si ho fos. ADIMIR declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda en les pàgines d’aquesta web.

ADIMIR es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel•lar o restringir el contingut de la pàgina web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la pàgina web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas ADIMIR, els seus sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l’ús i/o difusió de la pàgina web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la pàgina web, tant per connexió directa com per vincle o un altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

ADIMIR no es fa responsable de les pàgines webs no pròpies a les que es pugui accedir per mitjà de vincles o enllaços (“enllaços”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i risc exclusius de l’usuari. ADIMIR no recomana ni garanteix cap de la/s Informació/és obtinguda/s per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o pàgines webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web d’ADIMIR com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

5. LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.