Les següents Condicions per a la realització de la donació, contenen la informació prèvia a la donació que es pretén realitzar oferida en la Web www.adimir.Org i la resta de drets i obligacions que poguessin derivar-se de la relació entre ADIMIR, amb domicili en C/ CRISANTEMS, S/N – 08110 MONTCADA I REIXAC (BARCELONA) i proveïda de CIF G62207444

1. Objecte

Aquestes Condicions regulen el procés de donació a través de la pàgina web propietat de “ADIMIR”, que voluntàriament desitgin realitzar els donants que prèviament hagin omplert el corresponent formulari, amb les dades necessàries per a poder dur a terme la relació entre “ADIMIR” i els donants, i que hagin donat el seu consentiment i acceptació plena, sense cap reserva, de totes i cada una de les condicions publicades per “ADIMIR” en cada moment en què l’Usuari accedeixi al referit lloc Web.
El donant haurà de llegir íntegrament les Condicions cada vegada que desitgi realitzar una donació o aportacions a “ADIMIR” a través d’aquesta pàgina web.
Les Condicions s’aplicaran a totes les donacions que es desitgin realitzar a la pàgina web, regint les que estiguin vigents en el moment de realitzar cada donació.

2. Concepte i registre de donant

S’entén per donant aquell que accedeixi a la pàgina web, que consigni les dades obligatòries que se sol•liciten i realitzi una donació seguint les corresponents instruccions del lloc Web i hagi prestat prèviament el seu consentiment i acceptació plena amb aquestes Condicions. “ADIMIR” es reserva el dret de cancel•lar la donació si la informació subministrada es considera falsa o poc veraç per “ADIMIR”.

3. Acceptació de les condicions establides

El donant declara, sota la seva responsabilitat, que és major d’edat, que ha llegit íntegrament les presents Condicions, així com les instruccions i indicacions per a efectuar la donació.
Per la realització de qualsevol donació, el donant accepta, sense cap reserva, les presents condicions.

4. Com puc fer una donació?

Per poder realitzar un donatiu Online, l’Usuari haurà d’omplir el formulari que “ADIMIR”, posa a la seva disposició en l’apartat “Col•labora – Donatius”.
L’Usuari haurà de facilitar el número de compte bancari, i el cas que la donació sigui periòdica, autoritza a ADIMIR, amb G62207444, a girar, al número de compte bancari especificat en el present formulari, els imports de les donacions que s’han indicat, d’acord amb el que estableix la Llei de Serveis de Pagament 16/2009.
L’Usuari pot enviar-nos un donatiu directe, per mitjà de transferència al compte següent:
IBAN: ES43 2100 0293 2901 0178 9597
BIC: CAIXES BBXXX

Titular compte: ADIMIR
C/ CRISANTEMS, S/N – 08110 MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)

5. Certificat de Donació

Una vegada efectuada la donació i en el termini més breu possible, “ADIMIR”, remetrà, al compte de correu electrònic que hagi introduït en el formulari, el Certificat de Donacions, document que valida aquesta donació i que es podrà presentar a la Declaració de la Renda.
Si en el termini d’una setmana, el Donant, no ha rebut el Certificat de Donacions, es pot posar en contacte a través del correu electrònic a adimir@adimir.org.

6. Com donar-se de baixa

7. Privacitat i Protecció de Dades Personals
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) la seva normativa de desplegament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, ADIMIR, en compliment del que disposa l’art. 5 de la LOPD, informa tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran incorporats en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat de gestionar els donatius i aportacions rebudes, així com per enviar-li, si així ens autoritza, informació relacionada amb les activitats, iniciatives, novetats i esdeveniments de la nostra entitat.
En el supòsit de cometre un error per part del donant en la introducció de les dades, aquest ha de comunicar-ho a “ADIMIR” a través de telèfon, correu electrònic que apareixen com a contacte a la pàgina web.

ADIMIR, garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel•lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remetent una sol•licitud expressa, junt amb una còpia del seu DNI, a través de ­­­­adimir@adimir.org.

ADIMIR, ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracta, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.
7.Llei i jurisdicció
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquestes condicions d’ús, així com qualsevol qüestió relacionada amb la donació, serà la llei espanyola.