1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR D’ACORD AMB LA LLEI 34/2002

En compliment de l’obligació d’informació general de l’Art. 10 de la Llei Espanyola 34/2002 de l’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. El titular de la Web amb URL www.adimir.org és ADIMIR (NIF. G62207444), amb domicili professional en: C/ CRISANTEMS, S/N – 08110 MONTCADA I REIXAC (BARCELONA), i amb correu electrònic adimir@adimir.org.

2. ÚS DE LA NOSTRA WEB

Al fer ús d’aquesta pàgina web es compromet a:

    • Usar-la únicament per a realitzar consultes o gestions legalment vàlides.
    • No realitzar cap gestió falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet un ús d’aquesta naturalesa estarem autoritzats a bloquejar l’ús i informar les autoritats pertinents.
    • Facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, consenteix que podrem fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si és necessari.

Si no facilités tota la informació requerida, no es podrà cursar l’alta en el servei.

Al realitzar la petició del servei declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes.

3. PROTECCIÓ DE DADES

Al fer ús d’aquesta pàgina web consenteix el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que ens facilita són veraces i es corresponen amb la realitat.

En compliment amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (‘LOPD’), li informem que les dades personals i informació que ens facilita per omplir el formulari de soci, seran incorporats en un fitxer de dades de caràcter personal titularitat d’ADIMIR, a fi de poder gestionar els avantatges de ser soci.

Podrà exercir gratuïtament els drets d’Accés, Rectificació, Cancel•lació i Oposició, per mitjà d’un escrit, indicant el dret, nom i cognoms i adjuntant fotocòpia del DNI, a la següent direcció electrònica adimir@adimir.org

Així mateix, i d’acord amb el qual estableix l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, sol•licitem el seu consentiment exprés per enviar-li informació que considerem que pugui ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic equivalent.

L’Usuari podrà donar-se de baixa d’aquestes comunicacions en qualsevol moment per mitjà de remissió al correu electrònic a adimir@adimir.org.

ADIMIR tractarà com reservada tota la informació que, en relació amb aquest contracte li sigui facilitada per l’Usuari. Sense coneixement previ i per escrit de l’Usuari, ADIMIR no utilitzarà la informació facilitada pel mateix, ni revelarà a tercers aquesta informació, excepte amb motiu del compliment de les obligacions derivades d’aquest contracte, o de la normativa legal aplicable.

4. PREU I FORMA DE PAGAMENT

La quota per a fer-se soci està expressada en euros i inclou l’IVA.

L’Usuari haurà de facilitar el número de compte bancari, i autoritza a ADIMIR, amb G62207444, a girar, al número de compte bancari especificat en el present formulari, la quota de soci, d’acord amb el que estableix la Llei de Serveis de Pagament 16/2009.

5. DURACIÓ DEL CONTRACTE I COM DONAR-SE DE BAIXA

6. EL NOSTRE DRET A MODIFICAR AQUESTES CONDICIONS

ADIMIR es reserva el dret a revisar i modificar les presents Condicions en qualsevol moment.

Ara bé, el preu i resta de condicions els serveis que vostè ens hagi sol•licitat no seran modificades durant l’espai de temps entre la seva oferta i l’acceptació de la mateixa emesa a través de la confirmació d’enviament llevat que per llei o decisió d’organismes governamentals hàgim de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques, Condicions o Declaració de Privacitat, i en aquest cas, els possibles canvis afectaran també les comandes que hagués fet prèviament.

7. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquestes Condicions d’Ús, així com qualsevol qüestió relacionada amb la donació, serà la llei espanyola.