null

El CAID Montcada desenvolupa diferents plans de suport a la atenció a la diversitat on participen els usuaris, sempre que sigui possible, dins del seu entorn natural. De cada un d’aquests plans es deriva la cartera de serveis oferits pel CAID Montcada.

Plans de Suport Serveis Oferts
1.- Pla de suport a l’escola inclusiva
 • Preparació de material psicoeducatiu
 • Elaboració de material per a la comunicació
 • Sensibilització de la comunitat educativa cap a la atenció a la diversitat
 • Assessorament als equips docents
 • Formació del “vetllador/a” assignat al centre educatiu
2.- Pla de suport psicoeducatiu i de salut
3.- Pla de suport al temps lliure
4.- Pla de suport a la família
 • Suport Familiar
 • Formació
 • Guia d’atenció a les famílies:
  1. Petició d’ajudes, subvencions i transports
  2. Sol•licitud del grau de atenció a la diversitat
  3. Sol•licitud del grau de dependència
5.- Pla suport a l’atenció domiciliària
 • Servei d’atenció domiciliària:
  1. Intervencions domiciliàries per a aquells usuaris que l’equip multidisciplinari designi, segons necessitat.
  2. Teràpies psicoeducatives en contextos naturals
6.- Pla de suport a la vida adulta – CAID Montcada+
 • Elaboració i disseny del projecte
 • Reunions amb altres entitats: ACIDH, ASPASIM, FUNDACIÓ MARPI, ANDRÒMINES, CASAL DE LA GENT GRAN DE MiR, CÀRITES
 • Assessorament pel que fa als tràmits legals sobre incapacitacions i pròrroga de la pàtria potestat
 • Reunió DINCAT / Grups parlamentaris
 • Projecte pilot Integra-Voluntaris
7.- Pla de suport a famílies en risc d’exclusió social
 • Sessió setmanal d’atenció psicològica i/o de logopèdia
 • Sessió setmanal d’atenció familiar o de fisioteràpia si es considera per l’equip tècnic i sempre que hi hagi places lliures