1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades en la pàgina oficial d’ADIMIR en la xarxa social

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara en avant LOPD) i en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desplegament de la LOPD (d’ara en endavant RDLOPD) ADIMIR desitja informar dels usuaris d’aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial d’ADIMIR en la mateixa. L’accés i ús per l’usuari d’aquesta pàgina oficial d’ADIMIR suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que dóna el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu la mateixa.

2. Dades de menors d’edat o incapaços

L’accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l’accés i ús dels menors de catorze (14 anys) a la pàgina oficial d’ADIMIR en la mateixa. Per la seva banda, si l’usuari és incapaç, ADIMIR adverteix que serà necessària l’assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i ús d’aquesta pàgina oficial ADIMIR. ADIMIR quedarà expressament exempta de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

3. Identificació de la raó social del responsable del fitxer

L’usuari queda informat que ADIMIR, amb domicili social en C/ CRISANTEMS, S/N – 08110 MONTCADA I REIXAC (BARCELONA), ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través de què es recullen i emmagatzemen les dades personals de l’usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial d’ADIMIR en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments de què és responsable l’entitat titular de la xarxa social en què es troba la nostra pàgina oficial.

4. Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari a ADIMIR a través de la seva pàgina oficial formaran part d’un tractament de dades responsabilitat d’ADIMIR amb la finalitat d’oferir-li informació d’ADIMIR, per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials, enviament de newsletter a aquells usuaris que es subscriguin, intercanviar informació amb ADIMIR i altres usuaris i establir comunicació amb tercers.
Des del moment que l’usuari utilitza la present pàgina oficial presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per ADIMIR per a la correcta prestació d’aquests serveis d’acord amb el que estableix la present política.

L’usuari és lliure d’utilitzar la pàgina oficial d’ADIMIR en aquesta xarxa social, per la qual cosa en cas en què l’usuari no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no haurà d’utilitzar-la ni proporcionar les seves dades personals.

A través d’aquesta pàgina oficial d’ADIMIR l’usuari pot compartir textos, fotografies, vídeos i altres tipus d’informació i/o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L’usuari serà responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma.

L’usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial d’ADIMIR dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat de les quals li pertanyin o respecte de les quals ostenti l’autorització de tercers.

ADIMIR tindrà dret a eliminar de la present pàgina oficial –De forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l’usuari- qualssevol continguts publicats per l’usuari quan l’usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en la present política i les Normes de la Plataforma.

5. Identificació dels destinataris respecte dels quals ADIMIR tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades

S’adverteix a l’usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial d’ADIMIR a la xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari en la pàgina oficial d’ADIMIR en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la mateixa naturalesa del servei.

ADIMIR únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que amb motiu de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

6. Altres tercers prestadors de serveis

AADIMIR adverteix l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d’acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli de l’usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a tals dades quant a la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d’aquells responsables als que a través d’hiperenllaços ADIMIR remet als usuaris adherits a la present pàgina oficial.

7. Qualitat de les dades

ADIMIR adverteix l’usuari que, excepte l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i verdaders. En tot cas, l’usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial d’ADIMIR en la mateixa.

8. Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les dades

ADIMIR informa l’usuari de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició per mitjà de sol•licitud escrita dirigida a ADIMIR amb domicili social en C/ CRISANTEMS, S/N – 08110 MONTCADA I REIXAC (BARCELONA) o aquella que li substitueixi i es comuniqui en el Registre General de Protecció de Dades. A tals efectes, l’interessat haurà d’enviar a ADIMIR la comunicació escrita indicant la petició o dret que exerceix juntament amb una còpia del seu DNI o document vàlid que acrediti la seva identitat, indicant expressament el seu nom d’usuari a la pàgina oficial d’ADIMIR en la xarxa social, amb la finalitat d’identificar-lo inequívocament.

9. Una altra informació d’interès

ADIMIR podrà modificar i/o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà l’actualment publicada aquí. Per això l’usuari haurà d’accedir periòdicament a les mateixes amb la finalitat de mantindre’s actualitzat.

L’usuari pot contactar amb ADIMIR per mitjà del servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents dades de contacte:

ADIMIR
Domicili: C/ CRISANTEMS, S/N – 08110 MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)
E-mail: info@adimir.org

Així mateix, l’usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l’ús de la mateixa.