null

Adimir està adscrita a les següents federacions i entitats