Llengua

null

FITXA: CONSCIENCIA FONOLÒGICA MONOSÍL·LABES TRAVADES

En aquestes fitxes podrà trobar activitats en competències de consciència fonològica i només amb monosíl·labs travades. Hi ha un total de 72 fitxes amb diferents activitats per treballar el grup de monosíl·labs travades.