POWER POINT: EL PAISAJE

En estas 9 diapositivas se explica qué tipo de paisajes existen ( llanura, montaña y costa) Se expone una descripción básica de cada una de ellas y los tipos que existen. La presentación se realiza paulatinamente con cada “click” para facilitar el ritmo de asimilación del alumno. La configuración está realizada , con poco texto y soporte visual.

FITXA: QUÈ ANY, MES I DIA ÉS AVUI?

L’alumne ha de marcar l’estació de l’any que correspongui, escriure o ressenyar el dia de la setmana, el seu nombre, mes i any. Dóna la possibilitat que es treballi el temps climatològic d’aquest dia. Igualment s’assenyala l’estat anímic de l’alumne que millor li representa en aquell moment.