null

Famílies becades

null
Pla de suport a famílies en risc d’exclusió social

Des de l’any 2013, Adimir ha posat en marxa un projecte de suport a famílies en risc d’exclusió social amb la finalitat de ser una entitat en que les activitats i Serveis associatius no estiguin restringits exclusivament a beneficiar als associats, sinó que sigui una entitat oberta a qualsevol altre possible beneficiari, extern a l’Fundació, sempre que reuneixi les condicions d’acord amb la finalitat de l’entitat.

Aquest projecte consisteix a becar un màxim de 5 famílies de les característiques abans anomenades durant l’exercici especificat en el Conveni de famílies usuàries del CAID Montcada vigent aprovat per l’assemblea de l’Fundació.

Les famílies becades són, per tant, famílies que tenen un membre amb atenció a la diversitat i que es troben en risc d’exclusió social per motius econòmics convenientment acreditats pels Serveis Socials del seu municipi.

Beneficis

La beca inclou que les famílies tenen dret a les prestacions següents:

 • 1 sessió setmanal d’atenció psicològica i/o de logopèdia
 • 1 sessió setmanal d’atenció familiar o de fisioteràpia, si es considera per l’equip tècnic i sempre que hi hagi places lliures.

També inclou la coordinació de l’equip tècnic amb els equips externs que atenen a aquestes famílies.

Obligacions

Igual que la resta de famílies beneficiàries, les famílies becades han de col•laborar en les tasques de gestió del centre, dins del model social i Cooperatiu pel qual es regeix Adimir. D’aquesta manera, l’assemblea d’Adimir de 13 de gener del 2017, ha acordat que han de realitzar un mínim de 40 hores anuals de treball cooperatiu i solidari per al CAID Montcada.

En el cas de que la família becada no realitzi les hores mínimes establides anteriorment, se li aplicaran les sancions especificades en la pàgina 18 del conveni.

Requisits

L’Associació Adimir ha acordat que els requisits que han de complir les famílies becades, com a exemple d’informació, són:

 • Els Serveis Socials de l’ajuntament de Montcada i Reixac informaran a la Junta d’Adimir si les famílies es troben en risc d’exclusió social per motius econòmics.
 • Acreditar el certificat de atenció a la diversitat d’un dels seus membres.
 • Disponibilitat horària per a les sessions d’acord amb l’oferta de l’equip tècnic del CAID MONTCADA.
 • El període del Servei per als usuaris consistirà:
  1. De Setembre del 2016 a Juliol del 2017.
   Durant aquest període, la família ha d’informar a la Junta d’Adimir de qualsevol canvi que es produeixi en la seva situació socioeconòmica.
  2. Finalitzat l’any d’atenció
   Es revisarà la situació familiar per avaluar si són susceptibles de continuar sent famílies becades o convidar-los a formar part del Servei complet del CAID Montcada deixant la situació de becada.
  3. En el cas que hi hagi més demanda que places becades
 • La selecció de les famílies becades es farà d’acord amb els criteris establerts a Adimir a aquest respecte.
 • Complir amb l’assistència als horaris que se’ls designin.
 • Signar els documents corresponents a la Llei de Protecció de dades.
 • Signar i complir el Conveni de famílies usuàries del CAID Montcada.

La convocatòria de beca s’obrirà cada dos anys entre els mesos de Juny i Juliol, amb la idea que els usuaris becats s’incorporin a l’inici de curs, al setembre.

El temps màxim per disfrutar de la condició de becats serà de dos anys, i no es podran presentar de nou a aquesta convocatòria.

Criteris de selecció

Els criteris que proposem per seleccionar els aspirants a beques són els següents:

Document Criteris Punts
1 Renda familiar 4
2 Edat 3
3 Necesitat (*) 2
4 Títol de família nombrosa 1
5 Usuari que gaudeix de beca en l’actualitat 0,5

(*) Criteri de l’equip tècnic.

Documentació a presentar

Els aspirants a usuari becat han de presentar els documents següents:

 • Acreditar els ingressos de la persona sol•licitant i de cada un dels membres de la unitat de convivència en edat laboral.
 • Informe de la vida laboral i nòmina (en cas de tenir-ne).
 • Informe sobre la situació socioeconòmica, emès pels Serveis socials municipals.
 • Certificat de minusvalidesa de l’usuari aspirant a beca.
  És necessari que tots els usuaris tinguin el certificat o estiguin a l’espera de rebre’l.
 • Certificat d’empadronament a la localitat a la qual pertanyen.
 • Informe d’algun professional o servei públic on l’usuari estigui sent atés o hagi assistit, i que recolli el diagnòstic i situació del menor.
 • Fotocòpia del DNI de l’usuari i pares.
 • Fotocòpia del llibre de família.
 • Títol de família nombrosa (en el cas que procedeixi).

De forma anual es revisarà les circumstàncies de la família beneficiada per la beca per si la situació familiar canviés. De ser així, es convidarà a la família a passar a ser usuari del CAID, en cas de disposar de places.

Una vegada presentades les inscripcions es valoraran les sol•licituds entregades. La llista provisional es publicarà 10 dies després del tancament de la inscripció. Es deixaran 5 dies per a presentar possibles al•legacions, transcorregut aquest període es publicarà la llista definitiva.

Les notificacions de dates d’inscripció, així com de les llistes provisionals i definitives es podran consultar per telèfon (935970086).

Igualment es publicaran en el tauler d’anuncis del CAID, en el centre Adimir, amb les puntuacions assignades a tots els aspirants.

Els usuaris no seleccionats passaran a formar part de la llista de suplents, que tindrà vigència d’un any.

Reunió de documents: S’admetran els documents sol•licitats del dia 3 al 14 de juliol. Horari: 10-19 hores.
Llista provisional de seleccionats: Dia 17 de juliol.
Reclamacions: 20 i 21 de juliol.
Llistes definitives: 25 de juliol.