null

Servei d' atenció domiciliària

null

Des de l’any 2014 funciona en el CAID Montcada el servei d’atenció domiciliària. La finalitat d’aquest suport és de gran importància, reforçant i ampliant en el domicili el treball que es realitza amb els usuaris en el centre.

Els usuaris es beneficiaran d’aquest servei segons el criteri de l’equip tècnic, sent destinataris aquells que presenten grans dificultats en àrees relacionades amb l’autonomia, la comunicació (llenguatge expressiu i comprensiu) i conducta.

Assenyalem algunes de les raons que fonamenten aquest Servei:

  • Treballar totes les necessitats dels usuaris en el seu medi natural.
    La nostra intervenció en el centre no tindria sentit si no realitzem aquest suport. Cal observar les dificultats reals amb què es trobarà l’usuari i la seva família, i dissenyar les intervencions psicoeducatives adequades per ajudar a adquirir el seu màxim nivell de desenvolupament personal.
  • Orientar i donar solució als dubtes de la família.
    La família pot presentar dubtes davant de qualsevol implementació de nous aprenentatges (autonomia, sistema alternatius de comunicació, conductual, etcètera). La presència del professional en el domicili ajuda a poder aclarir els dubtes, i serveix com a exemple i model de les accions a realitzar.

Aquesta tasca es porta a terme per un membre de l’equip multidisciplinari (psicòloga). La tasca i informació recollida durant les seves intervencions és compartida amb la resta de l’equip en les sessions clíniques de treball grupal.